Döwletiň ulag ulgamynyň ösüş derejesi onuň durmuş-ykdysady we tehnologiýa taýdan ösüşiniň, dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna goşulyşmagynyň möhüm alamatlarynyň biridir.

Ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlary

Türkmenistanyň çäginde ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Şeýle hem Garaşsyz Döwletler Arkalaşygyna agza ýurtlaryň çägi boýunça hem ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlaryny amala aşyrýar.

Täzelikler

Biz siziň dykgatyňyza Eýranyň, Gazagystanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň şeýle hem H...

Read more

Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda hem-de onuň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçir...

Read more

Şu gün ir bilen Sarahs demir ýol menzilinde Hytaý-Gazagystan-Türkmenistan &nda...

Read more